تیم ما

IRRES

ریاست

احد اسمعیل زاده

IRRES

قائم مقام

احد قاسمی

IRRES

مدیر داخلی

ملکناز دارفرین

IRRES

سرپرست نرم افزار

ساناز سلطانی

IRRES

کارشناس فنی

زهرا دباغی

IRRES

کارشناس فنی

فاطمه آدمی

IRRES

کارشناس فنی

الهام وکیلی

IRRES

مدیرمالی

رسول اسماعیل زاده

عنوان پیغام
متن پیغام